Báo cáo thử nghiệm REACH cho cà phê kín hơi có thể

Đây là báo cáo thử nghiệm REACH cho hộp cà phê kín khí mà chúng tôi đã làm cho khách hàng Hà Lan của mình để đảm bảo hộp cà phê của chúng tôi tuân thủ Mục 23 của Phụ lục XVII của quy định REACH (EC) số 1907/2006 được sửa đổi bởi quy định hoa hồng (EU) Số 835/2012 và (EU) Số 494/2011 - Cadmium.

REACH test report for airtight coffee tin can

REACH test report for airtight coffee tin